Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne
Aktualne ogłoszenia i informacje o postępowaniach przetargowych znajdują się poniżej. Znaleźć je można również na stronie Urzędu Miasta w Olecku oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej MOSiR Olecko.


Olecko, 6.04.2017 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy)  na wynajem powierzchni
użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :
bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m², zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu  na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do: najmu na prowadzenie bufetu .       
a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
b)  najemca dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt:
m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny sprzęt w zależności od potrzeb ;
d) okres najmu – 3 lata
e) otwarcie bufetu 1 lipca 2017 r.

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza : 300,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę ( dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie  przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko.
Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto.

3. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w kwocie : 2000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070,  podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez   komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.   
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.

5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Termin składania ofert do dnia  21.04.2017 r. do godziny 9:00.
Miejsce składania ofert :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.

7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
napisem Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 21.04.2017,godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.

9. Do oferty należy załączyć :
Oświadczenie podpisane czytelnie mówiące o:
- o zgodności danych z wyciągiem z właściwego rejestru (KRS) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu,
o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. z przedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
     
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 21.04.2017 r. o godzinie 9.30.
miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
19-400 Olecko ( sekretariat).

11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze,
w godzinach od   12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.

12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu,
- w przypadku braku w/w oświadczenia
- nie dostarczenia  żądanych dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty

13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn,
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

15.Środki ochrony prawnej.
 W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu. Załącznikiem
nr 2 jest oświadczenie.

Dyrektor                                                                                                                  MOSiR w Olecku

                                                                                                                                    Olecko, 10.03.2017
DG – 2250/1/2017

OGŁOSZENIE O III PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Olecku ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem w godzinach 7.00 - 15.00.
"Pomieszczenia pokoju masażu    (o   powierzchni 18 m kw. ) zlokalizowanego  na piętrze  hali "Lega” (ul. Park 1 19-400 Olecko), na potrzeby wykonywania zabiegów związanych z masażem leczniczym  I relaksacyjnym.

Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:   
www.mosir.olecko. pl . Telefon: 0875202048 Faks: / 0875202048
Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : masażu leczniczego i relaksacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy
i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
–    najwyższa stawka czynszu      - 80 %.
–    czas rozpoczęcia działalności – 10 %
–    czas trwania umowy                - 10 % 

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę, w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz , najkrótszy czas rozpoczęcia działalności, najdłuższy czas trwania umowy – min.- 1 rok, max. - 3 lata
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 150,00PLN netto (słownie: sto pięćdziesiąt złotych)
+  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np, wodę, energię elektryczną klimatyzację , wywóz śmieci.

Wymagany termin  realizacji najmu: minimum - 1 rok , maximum – 3 lata
Miejsce składania ofert:  Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat
Termin składania ofert: 24.03.2017 r do godziny 10:50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 24.03.2017 r o godzinie 11:00 w:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny                                                                                                        
                                                                                                                               Dyrektor                                                                                                                   MOSiR w Olecku

                                                                                                                                    Olecko, 10.03.2017
DG – 2250/ 2/2017

OGŁOSZENIE O  III PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
WYNAJEM POMIESZCZENIA – BAR “SKOCZNIA”


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza III pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem  pomieszczenia baru na kąpielisku miejskim “Skocznia” z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną sezonową (od 01.04 do 31.10).
Przetarg nieograniczony najmu na okres trzech sezonów letnich - pierwszy sezon od 01.04.2017r do 31.10.2017, drugi od 01.04.2018 do 31.10.2018, trzeci od 01.04.2019 do 31.10.2019.
Wynajem dotyczy: baru wraz z zapleczem i sali konsumpcyjnej o łącznej powierzchni 110m kw., wydzielone miejsce na tarasie na ustawienie stolików wraz z ławkami oraz opiekę nad WC na plaży miejskiej.
Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:   
www.mosir.olecko. pl . Telefon: 087 5202048 Faks: / 087 5202048
Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : działalność gastronomiczną.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy
i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
–    najwyższa stawka czynszu      - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę, w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz.
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 600,00PLN netto (słownie: sześćset złotych) +  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np.: wodę, energię elektryczną,..

Termin składania ofert: 24.03.2017 r do godziny 9 : 50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 24.03.2017 r o godzinie 10:00 w:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,  ul. Park 1, 19-400 Olecko,  sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.
                                                                                                        
                                                                                                                               Dyrektor                                                                                                                 MOSiR w Olecku


Olecko, 15.02.2017

 DG – 2250/2/2017

OGŁOSZENIE O  II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
WYNAJEM POMIESZCZENIA – BAR “SKOCZNIA”


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem  pomieszczenia baru na kąpielisku miejskim “Skocznia” z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną sezonową (od 01.04 do 31.10).
   

Przetarg nieograniczony najmu na okres trzech sezonów letnich - pierwszy sezon od 01.04.2017r do 31.10.2017, drugi od 01.04.2018 do 31.10.2018, trzeci od 01.04.2019 do 31.10.2019.
   

Wynajem dotyczy: baru wraz z zapleczem i sali konsumpcyjnej o łącznej powierzchni 110m kw., wydzielone miejsce na tarasie na ustawienie stolików wraz z ławkami oraz opiekę nad WC na plaży miejskiej.
   

Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:   
www.mosir.olecko. pl . Telefon: 087 5202048 Faks: / 087 5202048    

Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : działalność gastronomiczną.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
najwyższa stawka czynszu      - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę,w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz.
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 700,00PLN netto (słownie: siedemset złotych) +  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np.: wodę, energię elektryczną,..

Termin składania ofert: 27.02.2017 r do godziny 9:50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 27.02.2017 r o godzinie 10:00 w:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Park 1, 19-400 Olecko, sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.
                                                                                                        
Dyrektor
MOSiR w Olecku

Olecko, 15.02.2017
DG – 2250/1/2017

OGŁOSZENIE O II PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Olecku ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem w godzinach 7.00 - 15.00.
„Pomieszczenia pokoju masażu    (o   powierzchni 18 m kw. ) zlokalizowanego  na piętrze  hali,,Lega” (ul. Park 1 19-400 Olecko), na potrzeby wykonywania zabiegów związanych z masażem leczniczym  I relaksacyjnym.

Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:   
 www.mosir.olecko. pl . Telefon: 0875202048 Faks: / 0875202048
Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : masażu leczniczego i relaksacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy
i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
najwyższa stawka czynszu      - 80 %.
czas rozpoczęcia działalności – 10 %
czas trwania umowy                - 10 % 

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę, w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz , najkrótszy czas rozpoczęcia działalności, najdłuższy czas trwania umowy – min.- 1 rok, max. - 3 lata
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 200,00PLN netto (słownie: dwieście złotych złotych) +  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np, wodę, energię elektryczną klimatyzację , wywóz śmieci.

Wymagany termin  realizacji najmu: minimum - 1 rok , maximum – 3 lata
Miejsce składania ofert:  Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat
Termin składania ofert: 28.02.2017 r do godziny 9:50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 28.02.2017 r o godzinie 10:00 w:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny                                                                                            
                                                                                                                               Dyrektor
MOSiR w Olecku

                                                                                                                                     Olecko, 24.01.2017

DG – 2250/ 2/2017

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
WYNAJEM POMIESZCZENIA – BAR “SKOCZNIA”


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem  pomieszczenia baru na kąpielisku miejskim “Skocznia” z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną sezonową (od 01.04 do 31.10).
Przetarg nieograniczony najmu na okres trzech sezonów letnich - pierwszy sezon od 01.04.2017r do 31.10.2017, drugi od 01.04.2018 do 31.10.2018, trzeci od 01.04.2019 do 31.10.2019.
Wynajem dotyczy: baru wraz z zapleczem i sali konsumpcyjnej o łącznej powierzchni 110m kw., wydzielone miejsce na tarasie na ustawienie stolików wraz z ławkami oraz opiekę nad WC na plaży miejskiej.
Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:    
www.mosir.olecko. pl . Telefon: 087 5202048 Faks: / 087 5202048
Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : działalność gastronomiczną.
    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
–    najwyższa stawka czynszu      - 100 %.

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę,w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz.
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 1000,00PLN netto (słownie: jeden tysiąc złotych) +  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np.: wodę, energię elektryczną.

Termin składania ofert: 7.02.2017 r do godziny 9 : 50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 7.02.2017 r o godzinie 10:00 w :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,     ul. Park 1,      19-400 Olecko,       sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.                                                                                                        
                                                                                                                               Dyrektor                                                                                                                     MOSiR w Olecku

Ogłoszenie nr 13053 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.
Olecko: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 375904 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 79017209000000, ul. ul. Park  1, 19400   Olecko, państwo Polska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 875 202 048, faks 875 202 048, e-mail mosir1@poczta.onet.pl
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.olecko.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
DG – 2250 2/2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

II.5) Główny Kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV: 09135100-5, 09132100-4, 09134100-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1      NAZWA: Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT209665.79
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Auto-myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski ,  ,  ul. Aleje Lipowe 1 D,  19-400,  Olecko,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 257889.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 257889.93
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264679.27
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Wybrana oferta zawierała najniższy koszt, pozostałe parametry wpływające na wybór oferty były jednakowe
CZĘŚĆ NR: 2      NAZWA: Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:   
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT10878.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Auto-myjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż paliw Płynnych i Gazowych Adam Kozłowski ,  ,  ul. Aleje Lipowe 1 D,  19-400,  Olecko,  kraj/woj. warmińsko-mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13380.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 13380.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: Na drugą część zamówienia wpłynęła jedna oferta.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

                                                                                                                                   Olecko, 18.01.2017

DG – 2250/1 2/2017

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji w Olecku ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na  podstawie w oparciu  o art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 782) tj. w celu wybrania najkorzystniejszej   oferty  na  wynajem w godzinach 7.00 - 15.00.
„Pomieszczenia pokoju masażu    (o   powierzchni 18 m kw. ) zlokalizowanego  na piętrze  hali "Lega" (ul. Park 1 19-400 Olecko), na potrzeby wykonywania zabiegów związanych z masażem leczniczym I relaksacyjnym.

Niezbędne dokumenty do udziału w  przetargu można pobrać na stronie:   
 www.mosir.olecko. pl . Telefon: 0875202048 Faks: / 0875202048
Przedmiot najmu może być wykorzystany wyłącznie na świadczenie usług : masażu leczniczego i relaksacyjnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki najemcy i wynajmującego określa projekt umowy najmu stanowiący załącznik nr 3 do ogłoszenia.

Kryterium wyboru oferty: do wyboru oferty Wynajmujący zastosuje kryterium:
–    najwyższa stawka czynszu      - 80 %.
–    czas rozpoczęcia działalności – 10 %
–    czas trwania umowy                - 10 % 

Za najkorzystniejszą ofertę Wynajmujący uzna tę, w której Najemca zadeklaruje najwyższą stawkę za czynsz , najkrótszy czas rozpoczęcia działalności, najdłuższy czas trwania umowy – min.- 1 rok, max. - 3 lata
Cena wstępna do przetargu za czynsz za każdy miesiąc skorzystania z przedmiotu najmu — nie mniej niż 300,00PLN netto (słownie: Trzysta złotych) +  obowiązujący  podatek VAT.
Dodatkowo Najemca ponosi zryczałtowaną opłatę za media, jak np, wodę, energię elektryczną klimatyzację , wywóz śmieci.

Wymagany termin  realizacji najmu: minimum - 1 rok , maximum – 3 lata
Miejsce składania ofert:  Miejski Ośrodek Sportu I Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat
Termin składania ofert: 30.01.2017 r do godziny 9 : 50
Otwarcie ofert: nastąpi  w dniu 30.01.2017 r o godzinie 10:00 w :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Park 1 19-400 Olecko, sekretariat

Wynajmujący  zastrzega  sobie prawo  do unieważnienia przetargu  bez podania przyczyny.                                                                                                         
                                                                                                                               Dyrektor                                                                                                                     MOSiR w Olecku


11.01.2017 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Podstawa prawna:    art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Oznaczenie sprawy:    DG – 2250 2/2016

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
1.Sukcesywna  dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
2.    Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
   Część 1 zamówienia:Sukcesywna  dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna
 sprzedaż paliw Płynnych i gazowych.
3.    19-400 Olecko
ul. Aleje Lipowe 1 D
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego  Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna sprzedaż paliw Płynnych i gazowych. ul. Aleje Lipowe 1 D 19-400 Olecko – 100 pkt.
Nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja:
Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna sprzedaż paliw Płynnych i gazowych. ul. Aleje Lipowe 1 D 19-400 Olecko
punktacja przyznana w kryterium „Cena” -60 pkt
punktacja przyznana w kryterium „Termin dostawy jednorazowej
od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania” - 20pkt
punktacja przyznana w kryterium „Termin płatności” - 20 pkt
łączna punktacja - 100 pkt

Część 2 zamówienia:Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
Nazwa (firma) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru:
Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna
 sprzedaż paliw Płynnych i gazowych.
19-400 Olecko
ul. Aleje Lipowe 1 D
Uzasadnienie wyboru:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego  Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna sprzedaż paliw Płynnych i gazowych. ul. Aleje Lipowe 1 D 19-400 Olecko – 100 pkt.
Na drugą część zamówienia wpłynęła jedna oferta :
1. Olej Opałowy
- Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna sprzedaż paliw Płynnych i gazowych. ul. Aleje Lipowe 1 D 19-400 Olecko
punktacja przyznana w kryterium „Cena” -80 pkt
punktacja przyznana w kryterium „Termin płatności” - 20 pkt
łączna punktacja - 100 pkt
2 . Etylina 95
 Auto- Myjnia Hurtowa i Detaliczna sprzedaż paliw Płynnych i gazowych. ul. Aleje Lipowe 1 D 19-400 Olecko
punktacja przyznana w kryterium „Cena” -80 pkt
punktacja przyznana w kryterium „Termin płatności” - 20 pkt
łączna punktacja - 100 pkt
Uzasadnienie wyboru: wpłynęła jedna oferta.
Termin, określony zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 Pzp.

                                                                                                                   Dyrektor MOSiR Olecko29.12.2016

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.mosir.olecko.pl

 

Ogłoszenie nr 375904 - 2016 z dnia 2016-12-29 r.

Olecko: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, krajowy numer identyfikacyjny 79017209000000, ul. ul. Park  1, 19400   Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 875 202 048, e-mail mosir1@poczta.onet.pl, faks 875 202 048.
Adres strony internetowej (URL): www.mosir.olecko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.mosir.olecko.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
wersja papierowa za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub przez posłańca :
Adres:
MOSiR Olecko, ul. Park 1 19-400 Oecko


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
Numer referencyjny: DG – 2250 2/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1. 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.

II.5) Główny kod CPV: 09000000-3
Dodatkowe kody CPV:09135100-5, 09132100-4, 09134100-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe: Do rozładunku oleju opałowego potrzebna jest pompa przy autocysternie. Do każdej partii oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego wystawione przez producenta. Dostawy oleju będą się odbywały sukcesywnie w ciągu trwania umowy każdorazowo na zlecenie Zamawiającego, określające ilość i miejsce dostawy. Sprzedaż oleju napędowego i etyliny 95 będzie odbywać się w godzinach pracy MOSiR Olecko w punkcie sprzedaży oddalonym nie więcej niż 3 km od MOSiR Olecko

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Wymagane jest posiadanie aktualnej koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: Wykonawca spełnia warunek, jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: W celu wykazania spełniania powyższego warunku Wykonawca wykaż, że dysponuje przynajmniej jednym pojazdem przystosowanym do transportu oleju opałowego (autocysterną).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)koncesję, zezwolenie, licencję lub dokument potwierdzający, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; b)potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych gr 00/100). c)wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

Termin dostawy jednorazowej

20

Termin płatności

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

 

 


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany stawki podatku VAT w toku wykonywania umowy – do ceny netto zostanie doliczona stawka VAT obowiązująca w dniu wystawienia faktury; 2) zwiększenie zakresu przedmiotu zamówienia o 20% tj. zwiększenie ilości zamówionego oleju opałowego w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym (tj. utrzymujących się temperatur powietrza poniżej -5o C przez okres 5 dni i powyżej). W takim przypadku przewiduje się zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy na podstawie cenjednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie do zwiększenia przedmiotu zamówienia, 3) ograniczenie przedmiotu zamówienia o 20% tj. zmniejszenie ilości zamówionego opału w przypadku w przypadku wystąpienia wyjątkowo korzystnych warunków atmosferycznych w okresie grzewczym (tj. utrzymujących się temperatur powietrza powyżej 0 o C przez okres powyżej 10 dni). W takim przypadku przewiduje się obniżenie wynagrodzenia wykonawcy w na podstawie cen jednostkowych wskazanych w ofercie wykonawcy, proporcjonalnie do ograniczenia przedmiotu zamówienia. 4) wejścia w życie innych, niż wymienione w pkt 1 i 2), regulacji prawnych po dacie zawarcia umowy, wywołujących potrzebę jej zmiany; 5) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, korzystnych dla Zamawiającego, bez których nie byłoby możliwe prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 6) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/01/2017, godzina: 09:20,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: ,,1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:,,1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135000-4, 09135100-5
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

termin płatnośc

20

termin dotawy

20

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09130000-9, 09132100-4, 09134100-8
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

cena

60

temin zapłaty

20

6) INFORMACJE DODATKOWE: Wyjaśnienia
 do formularza ofertowego do ogłoszenia 375904-2016 , przetarg nieograniczony na:
1. Sukcesywna  dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.

 W formularzu ofertowym na :
1. Sukcesywną  dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1.
3. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego 1500 l etyliny95.
    Jako podstawę do wyliczenia ceny oleju opałowego, oleju napędowego i etyliny 95 należy wziąć ze strony internetowej na dzień 5.01.2017 roku.


 

 

 


26.10.2016

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza :

II pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej
72,08 m², zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu  na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do:najmu na prowadzenie bufetu .       
a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
b)  najemca dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny sprzęt w zależności od potrzeb ;
d) okres najmu – 3 lata
e) otwarcie bufetu nie może nastąpić później niż 30 dni od terminu wybrania oferty

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza : 150,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę (dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto.

3. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w kwocie : 2000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070,  podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez   komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.   

4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.

5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Termin składania ofert do dnia  15.11.2016 r. do godziny 9:00.
Miejsce składania ofert :
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.

7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
napisem  „ Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 15.11.2016,godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.

9. Do oferty należy załączyć :
Oświadczenie podpisane czytelnie mówiące o:

 - o zgodności danych z wyciągiem z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu,
o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. zprzedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
     
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 15.11.2016 r. o godzinie 9.30.
miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
19-400 Olecko ( sekretariat).

11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od   12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.

12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu,
-   w przypadku braku w/w oświadczenia
 -  nie dostarczenia  żądanych dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty

13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
     Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

15.Środki ochrony prawnej. W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

16. Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu. Załącznikiem nr 2 jest oświadczenie.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku
w aktualnościach,  na stronie MOSiR-u http://www.mosir.olecko.pl/ w BIP MOSiR Olecko oraz tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.


26.10.2016

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:
„pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy)  na wynajem powierzchni użytkowej
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :
 bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.”

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93.ust.1 pkt 1 uPzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu zastrzeżeniem pkt 2 i 3.”

Uzasadnienie faktyczne:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w ustalonym terminie nie została złożona żadna oferta.


Olecko 26.10.2016                                                                         Dyrektor MOSiR
                                                                                                            w Olecku

04.10.2016 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy)  na wynajem powierzchni
użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m², zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu  na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do :
  najmu na prowadzenie bufetu .       
 a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
 b)  najemca dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
 c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-
     -zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny
     sprzęt w zależności od potrzeb ;
d) okres najmu – 3 lata
e) otwarcie bufetu nie może nastąpić później niż 30 dni od terminu wybrania oferty

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza : 300,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę (dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto.

3. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w kwocie : 2000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070,  podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez   komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.   
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.

5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Termin składania ofert do dnia  19.10.2016 r. do godziny 9:00.
    Miejsce składania ofert :
     Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.

7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
   napisem  „ Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 19.10.2016,godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a)datę i miejsce sporządzenia,
b)imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c)oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.

9.    Do oferty należy załączyć :
Oswiadczenie podpisane czytelnie mowiace o:

 - o zgodności danych z wyciągiem z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
    o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu,
    o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. zprzedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
     
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 19.10.2016 r. o godzinie 9.30.
   miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
   19-400 Olecko ( sekretariat).

11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od   12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.

12. Informacje dodatkowe :
a)komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu,
-   w przypadku braku w/w oświadczenia
 -  nie dostarczenia  żądanych dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty

13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca
     załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
     Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

15.Środki ochrony prawnej.
     W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
     przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,
     poz.93, z późn. zm.).

16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu. Załącznikiem nr 2 jest oswiadczenie.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku w aktualnościach,  na stronie MOSiR-u http://www.mosir.olecko.pl/ w BIP MOSiR Olecko oraz tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.


25.05.2016 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
ogłasza wyniki  II przetargu nieograniczonego na:
wynajem powierzchni  użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej : bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku
.

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku informuje, że w przeprowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:
Horyzont Sebastian Jędrzejczak, 19 – 400 Olecko, ul Słowackiego 40
2.  Stwierdzenie ważności ofert
Wpłynęła tylko jedna oferta – stwierdzono, że oferta jest ważna.
3. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert
Horyzont Sebastian Jędrzejczak-  Olecko zaproponował opłatę czynszu w wysokości 150,00 zł netto za wynajem powierzchni użytkowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – bufet w Kompleksie Hala Widowiskowo-Sportowa z Pływalnią LEGA .
4. Wskazanie wybranej oferty wraz z uzasadnieniem wyboru:
Komisja stwierdza prawidłowość przedstawionej oferty. W związku z tym, że wpłynęła tylko jedna oferta i spełnia ona oczekiwania wynajmującego zarówno co do wysokości czynszu, jak i zakresu prowadzonej działalności, ofertę przyjęto.
5. Termin po upływie, którego może zostać zawarta umowa z Wykonawcą: 01.06.2016 r.

12.05.2016

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
ogłasza:

II pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy )  na wynajem powierzchni
użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej:
bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.


1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m² , zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do :
  najmu na prowadzenie bufetu .       
 a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
 b)  najemcą dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
 c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-
     -zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny
     sprzęt w zależności od potrzeb ;
d) okres najmu – 3 lata
    e) otwarcie bufetu nie może nastąpić później niż 30 dni od terminu otwarcia ofert
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza : 100,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę ( dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto
3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie : 2 000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070, kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.
5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Termin składania ofert do dnia  25.05.2016 r. do godziny 9:00.
Miejsce składania ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
19-400 Olecko.
7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
napisem  „ Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 25.05.2016,godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.
9. Do oferty należy załączyć :
aktualny wyciąg z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. z przedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wskazanie rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty, lub jego zwrotu po ewentualnym wyborze oferty i podpisaniu umowy najmu.      
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 25.05.2016 r. o godzinie 9.30.
miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
19-400 Olecko ( sekretariat).
11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od 12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.
12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie
wniósł wadium lub wniósł je w niewłaściwej kwocie, lub innej niż wskazana w ogłoszeniu formie, oferta będzie odrzucona również w przypadku braku przedstawienia żądanych dokumentów,
b) za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę i czas wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku, (przed terminem upływu składania ofert ),
c) wpłacone wadium przepada na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku , w przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy najmu w razie wybrania jego oferty,
d)  wadium oferenta którego oferta została wybrana po podpisaniu umowy przechodzi na poczet kaucji zabezpieczającej podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.
13. Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
15. Środki ochrony prawnej.
W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,poz.93, z późn. zm.).
16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku w aktualnościach, w BIP MOSiR Olecko , tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.
                                                                                           


11.05.2016

 Unieważnienie: pisemnego przetargu nieograniczonego (ofertowego) na wynajem powierzchni użytkowej.


Unieważnienie:  pisemnego przetargu nieograniczonego ( ofertowego ) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią
w Ośrodku.
Zamawiający zawiadamia, że w dniu 9 maja 2016. unieważniono I pisemny przetarg nieograniczony (ofertowy) na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

Przetarg został unieważniony na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015 r. poz. 2164) z późn. zmianami) - „…nie złożono żadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawców niepodlegających wykluczeniu”.

W terminie wyznaczonym na składanie ofert tj. 9.05.2016 r do godz.9:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Olecko, 09.05.2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko ratownika na 3 plaże strzeżone nad jeziorem Olecko Wielkie.
- ilość etatów – 10
okres zatrudnienia – od 15 czerwca 2016  do 14 września 2016 roku  – 3 etaty
okres zatrudnienia – od 1 lipca 2016 do 31 sierpnia 2016 roku    –   7 etatów             

Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony :kurs młodszego ratownika wodnego, kurs ratownika wodnego lub kurs starszego ratownika wodnego oraz kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z tytułem „Ratownika”.
             

Termin składania podań wraz z potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" dokumentacją potwierdzającą uprawnienia oraz ważne badania lekarskie do 5 czerwca 2016 roku.

Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres :
MOSiR
Ul. Park 1
19-400 Olecko

Należy podać swój adres i numer telefonu kontaktowego.
Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonu: 87 5202048 lub 87 5202788.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza:

pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy )  na wynajem powierzchni
użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej :
bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m², zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do: najmu na prowadzenie bufetu.       
a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
b)  najemcą dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników, a także opłatę zryczałtowaną za śmiecie
c) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny sprzęt w zależności od potrzeb;
d) okres najmu – 3 lata
e) otwarcie bufetu nie może nastąpić później niż 30 dni od terminu otwarcia ofert
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
Cena wywoławcza : 300,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę (dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto
3. Oferent przed złożeniem oferty zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie :
2000,00 zł.
 na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070,  kserokopię wpłaty należy dołączyć do oferty.
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.
5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.
6. Termin składania ofert do dnia  9.05.2016 r. do godziny 9:00.
Miejsce składania ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.
7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem  „Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 9.05.2016,godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.
8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.
9. Do oferty należy załączyć:
aktualny wyciąg z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy,
z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona
i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert, oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu, oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. z przedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i przyjmuje je bez zastrzeżeń. Wskazanie rachunku, na który należy zwrócić wadium w przypadku nie przyjęcia oferty, lub jego zwrotu po ewentualnym wyborze oferty i podpisaniu umowy najmu.      
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 9.05.2016 r. o godzinie 9.30. miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
19-400 Olecko (sekretariat).
11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od  12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920
w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.
12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu, który nie
wniósł wadium lub wniósł je w niewłaściwej kwocie, lub innej niż wskazana w ogłoszeniu formie, oferta będzie odrzucona również w przypadku braku przedstawienia żądanych dokumentów,
b) za zachowanie terminu wpłaty wadium uważa się datę i czas wpływu środków
pieniężnych na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku,
(przed terminem upływu składania ofert ),
c) wpłacone wadium przepada na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku , w przypadku uchylania się oferenta od zawarcia umowy najmu w razie wybrania jego oferty,
d)  wadium oferenta którego oferta została wybrana po podpisaniu umowy przechodzi na poczet kaucji zabezpieczającej podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.
13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca  załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.
14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn,
i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.
15.Środki ochrony prawnej.
W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16,poz.93, z późn. zm.).
16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku
w aktualnościach, w BIP MOSiR Olecko oraz tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.

Wzór umowy najmu

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 356758-2015 z dnia 2015-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Olecko
1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95
Termin składania ofert: 2016-01-08

Olecko: Przetarg nieograniczony na 1.Sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95.
Numer ogłoszenia: 11390 - 2016; data zamieszczenia: 15.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 356758 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Park 1, 19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 5202048, faks 087 5202048.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 1.Sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Sukcesywna dostawa i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1 2. Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5, 09.13.20.00-3, 09.13.41.00-8.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1  
Nazwa: Sukcesywną dostawę i wyładunek 90 000 litrów oleju opałowego do budynku Kotłowni Olejowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Olecku ul. Park1
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Transbud Ełk,Spółka z.o.o 19-300 Ełk ,ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk ,ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165330,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 146520,00
Oferta z najniższą ceną: 146520,00 / Oferta z najwyższą ceną: 147600,00
Waluta: PLN .

Część NR: 2  
Nazwa: Sprzedaż 1500 l oleju napędowego i 1500 l etyliny 95.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Auto-myjnia Hurtowa Sprzedaż paliw płynnych i Gazowych Adam Kozłowski,19-400 Olecko,ul. Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko,ul. Aleje Lipowe 1D, 19-400 Olecko, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9781,50 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 9133,50
Oferta z najniższą ceną: 9133,50 / Oferta z najwyższą ceną: 9133,50
Waluta: PLN .


Załączniki:

Załącznik typu: doc Oferta masaż 10.03.2017 - 42.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta Skocznia 10.03.2017 - 43.50kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Oświadczenie bufet - 15.95kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie masaż 10.03.2017 - 39.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie skocznia 10.03.2017 - 39.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa bufet - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Masaż 10.03.2017 - 17.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Skocznia 10.03.2017 - 19.50kB - pobierz »


POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Wrzesień» «2017 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
BANERY


Oficjalna strona miasta

Hala LEGA - Sportowy Obiekt Roku 2013

Aktywne formy ruchu

Akceptujemy Karty Benefit - Mulisport i Multisport Kids

Ok System

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Aktualne promocje w HALI LEGA

Europejskie Miasto Sportu

Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL