Hala widowiskowo sportowa z pływalnią w Olecku
Centrum sportowo - rekreacyjno - kulturalne


Aktualne ogłoszenia i informacje o postępowaniach przetargowych znajdują się

..........................................................................

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku
   o g ł a s z a :

II pisemny przetarg nieograniczony ( ofertowy )  na wynajem powierzchni użytkowej, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej: bufetu w Kompleksie Hala Widowiskowo – Sportowa z Pływalnią w Ośrodku.

1. Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 72,08 m² ,
zlokalizowane w budynku przy ul. Park 1  w Olecku, w Hali Widowiskowo–Sportowej z Pływalnią: sala konsumpcyjna - wydzielone miejsce na holu  na ustawienie stolików wraz z krzesełkami -  39  m² , bufet z zapleczem - 33,08 m²  –  wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną – przeznaczone do :
  najmu na prowadzenie bufetu .       
 a) minimalna wysokość proponowanej przez oferenta stawki czynszu, musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w pkt.2 ;      
b)  najemca dodatkowo ponosi koszty: energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody oraz ścieków, wg wskazań podliczników.
 c) najemca zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami będzie uiszczał podatek od nieruchomości
 d) najemca na własny koszt wyposaży pomieszczenia bufetu w odpowiedni sprzęt :m.in. w  stoliki, krzesła ( w odpowiedniej ilości ), witrynę chłodniczą, zmywarkę, chłodziarko-zamrażarki, lodówkę, ekspres ciśnieniowy, kuchenkę mikrofalową, telewizor, inny sprzęt w zależności od potrzeb ;
e) okres najmu – 3 lata
   f) otwarcie bufetu nie może nastąpić później niż 30 dni od terminu wybrania oferty

2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
 Cena wywoławcza : 200,00 zł netto + obowiązujący  VAT miesięcznie.
 W przypadku stwierdzenia, iż wszyscy oferenci zaproponowali tę samą cenę ( dotyczy ofert nie podlegających odrzuceniu i jednocześnie takich, z których każda traktowana pojedynczo kwalifikowałaby się do wygrania postępowania przetargowego), zostanie przeprowadzony dodatkowy, przetarg ustny, w terminie wskazanym przez MOSiR Olecko
   Minimalne postąpienie : 50,00 zł netto.

3. Oferent przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść kaucję zabezpieczającą w kwocie : 2000,00 zł. na konto bankowe MOSiR-u  –   PKO BP S.A. Olecko    06 1020 4724 0000 3702 0028 6070,  podlegającą zwrotowi z chwilą opuszczenia lokalu i jego odebraniu przez   komisję. Lokal powinien być w stanie nie pogorszonym nadający się do dalszego użytkowania.
 
4. Kryterium oceny ofert, jest cena netto za  ww wymienione pomieszczenie, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu i projekcie umowy.

5. Oferent będzie związany ofertą 30 dni od dnia zamknięcia przetargu.

6. Termin składania ofert do dnia  16.02.2018 r. do godziny 9:00.
    Miejsce składania ofert :
    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1, 19-400 Olecko.

7.  Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej
   napisem  „ Przetarg – wynajem powierzchni użytkowej – bufet . Nie otwierać do dnia 16.02.2018 r. godz.9.30”. O dotrzymaniu terminu decyduje faktyczny termin wpływu oferty, zgodnie z pkt.6.

8. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać następujące dane :
a) datę i miejsce sporządzenia,
b) imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL oferenta, a jeżeli oferentem jest
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – nazwę ( firmę ), adres siedziby i adres do korespondencji ( jeżeli jest inny niż adres
siedziby ), oraz NIP i REGON,
c) oferowaną cenę najmu netto + obowiązujący  VAT, nie niższą niż  niż cena wywoławcza.

9. Do oferty należy załączyć :
Oświadczenie podpisane czytelnie mówiące o:
 - o zgodności danych z wyciągiem z właściwego rejestru ( KRS ) lub inny dokument urzędowy, z którego wynika status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji – wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
o posiadaniu uprawnienia do wykonywania działalności   usługowej opublikowanej w ogłoszeniu – prowadzenie kawiarni, oraz że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tym kierunku, dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do świadczenia przedmiotowej  usługi, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej spełnienie    warunków najmu,
o zapoznaniu się z treścią niniejszego ogłoszenia , tj. zprzedmiotem i warunkami przetargu, projektem umowy najmu i że przyjmuje je bez zastrzeżeń.
     
10. Komisyjne otwarcie ofert, nastąpi w dniu 16.02.2018 r.  o godzinie 9.30.
   miejsce otwarcia ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku, ul Park 1,
   19-400 Olecko ( sekretariat).

11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu można oglądać w dni robocze, w godzinach od   12:00 do 15:00, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu.  Informacji dotyczących przetargu udziela : Cezary Rzepecki, tel. 87 5202788,  87 5200920 w dni robocze w godzinach : od 09:00 do 14:00.

12. Informacje dodatkowe :
a) komisja przetargowa odrzuci ofertę złożoną przez uczestnika przetargu,
-   w przypadku braku w/w oświadczenia
 -  nie dostarczenia  żądanych dokumentów po wyborze najkorzystniejszej oferty

13.Zasady i warunki najmu oraz świadczenie usługi, zawiera Umowa – projekt, stanowiąca
     załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
     Wszelkie ewentualne koszty związane z zawarciem umowy ponosi oferent.

14. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu, lub  unieważnienia przetargu bez podawania przyczyn, i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych lub finansowych.

15.Środki ochrony prawnej.
     W odniesieniu do prowadzonego postępowania mają zastosowanie odpowiednie
 przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny ( Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz.93, z późn. zm.).

16.Załącznikiem nr 1 do tego ogłoszenia, jest projekt Umowy najmu. Załącznikiem nr 2 jest oświadczenie.

Ogłoszenie zostało umieszczone na stronie miejskiej Urzędu Miejskiego w Olecku w aktualnościach,  na stronie MOSiR-u http://www.mosir.olecko.pl/ w BIP MOSiR Olecko oraz tablicy ogłoszeń MOSiR Olecko.
                                                                                          

                                                                                  Zatwierdzam:
  Dyrektor MOSiR -u
  w Olecku
......................................................................................................................
Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika
na plaże miejskie

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olecku ogłasza nabór na stanowisko ratownika na plaże strzeżone nad jeziorem Olecko Wielkie.
- ilość etatów – 11
okres zatrudnienia – od 15 czerwca 2018 do 30 września 2018 roku – 1 etat
okres zatrudnienia – od 15 czerwca 2018 do 15 września 2018 roku – 2 etaty
okres zatrudnienia – od 15 czerwca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku – 2 etaty
okres zatrudnienia – od 1 lipca 2018 do 31 sierpnia 2018 roku – 6 etatów


Kandydaci na w/w stanowisko powinni posiadać ukończony :
- kurs młodszego ratownika wodnego, kurs ratownika wodnego lub kurs starszego ratownika wodnego
- kurs Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej z tytułem „Ratownika”.

Termin składania podań do 5 czerwca 2018 roku, wraz z potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” dokumentacją potwierdzającą uprawnienia oraz ważne badania lekarskie.
 
Dokumenty można składać osobiście lub pocztą na adres :
MOSiR
 Ul. Park 1
 19-400 Olecko
Należy podać swój adres i numer telefonu kontaktowego.
Więcej informacji o naborze można uzyskać pod numerami telefonu:
87 5202048 lub 87 5202788.
                                                                                               

Dyrektor
MOSiR w Olecku
Załączniki:

Załącznik typu: pdf Ogłoszenie o naborze na stanowisko ratownika na plaże miejskie - 56.94kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 10.03.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bar Skocznia 24.01.2017r. - 30.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega 06.04.2017r. - 36.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Bufet w Kompleksie Hali Lega Październik, grudzień i maj 2017r. - 83.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta masaż 10.03.2017 - 42.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oferta Skocznia 10.03.2017 - 43.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 11.01.2017r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 15.01.2016r. - 32.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 24.01.2017r. - 40.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Olej Opałowy 29.12.2016r. - 79.00kB - pobierz »
Załącznik typu: odt Oświadczenie bufet - 15.95kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie masaż 10.03.2017 - 39.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Oświadczenie skocznia 10.03.2017 - 39.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 10.03.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 15.02.2017r. - 30.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Pomieszczenie pokoju masażu 18.01.2017r. - 31.00kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Ratownik WOPR 09.05.2016r. - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa bufet - 27.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Masaż 10.03.2017 - 17.50kB - pobierz »
Załącznik typu: doc Umowa Skocznia 10.03.2017 - 19.50kB - pobierz »


POLECENIA
Powrót   Powiększ tekst Pomniejsz tekst   Drukuj stronę
KALENDARIUM
«Luty» «2018 »
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Ni
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
BANERY


Regionalony Portal Informacyjny

Oficjalna strona miasta

Europejskie Miasto Sportu

Biluetyn Informacji Publicznej Olecko

Akceptujemy Karty Benefit - Mulisport i Multisport Kids

Aktywne formy ruchu

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo

Aktualne promocje w HALI LEGA

Akceptujemy Karty Olecka Rodzina 3+

Mapa strony
© Urząd Miejski w Olecku
wykonanie BRANDPOINT.PL